500)this.width=500 align=center hspace=10 vspa=1alt=徐小明老

日期:2018-11-06 18:36

  语音课:在文字教室右上角点击进入视频课堂;或者直接访问老师个人主页点击“语音课堂”按钮进入

  500)this.width=500 align=center hspace=10 vspace=10 alt=徐小明老师VIP教室公告>

  500)this.width=500 align=center hspace=10 vspace=10 alt=徐小明老师VIP教室公告

  500)this.width=500 align=center hspace=10 vspace=10 alt=徐小明老师VIP教室公告>

  500)this.width=500 align=center hspace=10 vspace=10 alt=徐小明老师VIP教室公告

  500)this.width=500 align=center hspace=10 vspace=10 alt=徐小明老师VIP教室公告>

  500)this.width=500 align=center hspace=10 vspace=10 alt=徐小明老师VIP教室公告

  500)this.width=500 align=center hspace=10 vspace=10 alt=徐小明老师VIP教室公告>

  500)this.width=500 align=center hspace=10 vspace=10 alt=徐小明老师VIP教室公告

  在教室中连续发送同样的内容,甚至导致教室刷屏的同学,可能会被管理员禁言。安博电竞